Narrator: Janusz L. Wiśniewski (znalesiono: 1)
Sortuj
Producent: Świat Książki
Fabuła: 3.5 (ocen: 1)
Nagranie: 4 (ocen: 1)
Nie wiem, czy w ogóle jest to moż­li­we, aby uchwy­cić mo­ment, w którym roz­po­czy­na się mi­łość. Nie ja­kieś tam za­ko­cha­nie, ale mi­łość – zastanawia się bohaterka jednego z opowiadań. Janusz L. Wiśniewski umie w magiczny sposób uchwycić, zrozumieć i opisać taki moment. Potrafi też z niezwykłą precyzją sformułować to, co się na ową miłość, pojmowaną na odmienne sposoby, w różnych przypadkach składa: od czułości po ból zdrady. My­ślę, że okru­cień­stwo, ja­kie­go do­świad­cza zdra­dzo­na ko­bie­ta, nie po­le­ga na tym, że on do­tknął war­ga­mi in­nych pier­si, pe­ne­tro­wał ję­zy­kiem in­ne usta lub wło­żył swój pe­nis w in­ną wa­gi­nę. Tym, co bo­li o wie­le bar­dziej, jest zdra­da ... >>>